strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ przetarg miał 2017 \

  Przetarg na dostawę miału węglowego

                                                                         Świdwin, dnia 31 maj 2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

 

                      Na dostawę miału węglowego

 

 

 1. Zamawiający:  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Słowiańska 9, tel. 94 36 527 85, fax 94 36 526 79.
 2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/2009 z dnia 09 czerwiec 2009 r. nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych udzielanych przez MEC Sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późniejszymi zmianami).

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Parametry miału II A

 • Wartość opałowa Q: nie mniej niż 23.000 kJ/kg
 • Zawartość popiołu: A: 18%
 • Zawartość siarki S: 0,6%
 • Zawartość wilgoci W: 10-15%
 • Granulacja od 0-20 mm i w tym frakcje: 0-3 mm – max 5%, nadziarno 20-31,5 –max 5%.

 

4. Cena winna obejmować koszty transportu  samochodowego
      samowyładowczego loco skład opału MEC Świdwin.

 

 1.  Ilość 2400 Mg w rozbiciu na harmonogram dostaw umieszczony w SIWZ

 

 6. Kryterium oceny oferty:

     Cena netto 100 %.

 

 7. Miejsce i termin składania ofert:         

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego”  należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-300 Świdwin ul. Słowiańska 9.

          Termin składania ofert do dnia  08 czerwca 2017 r. do godz. 11oo.

     Termin otwarcia ofert   08 czerwiec 2017 r.  godz. 1130.

 

10.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty .

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach formalnych -  Bogdan Kieruzel

tel. kom. 602 50 41 31 , tel. 94 635 23 04 w dni robocze w godz. 830 – 1400, email b.kieruzel@mecswidwin.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez powodu podania przyczyn.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

 

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                  Krzysztof Kruczkowski


Lista załączników
 1. Formularz ofertowy
 2. specyfikacja
 3. umowa
  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2017-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra