strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
przetargi
  przetarg magistrala Wschód
  przetarg miał 2018
  zmiana terminu przetargu
  Wyniki przetargu miał
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ przetarg miał 2018 \

  Przetarg na dostawę miału węglowego

 

 
   

 

                                                                                                                 Świdwin, dnia 27 kwiecień 2018 r.                                                                        

 

 

                                                                                    OGŁOSZENIE

 

                                                            PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY

 

                                                                       Na dostawę miału węglowego

 1. Zamawiający:  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Słowiańska 9, tel. 94 36 527 85.
 2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/2009 z dnia 09 czerwiec 2009 r. nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych udzielanych przez MEC Sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późniejszymi zmianami.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Parametry miału II A

 • Wartość opałowa Q: nie mniej niż 23.000 kJ/kg
 • Zawartość popiołu: A: 18%
 • Zawartość siarki S: 0,6%
 • Zawartość wilgoci W: 10-15%
 • Granulacja od 0-20 mm i w tym frakcje: 0-3 mm – max 5%, nadziarno 20-31,5 –max 5%.

 

4. Cena winna obejmować koszty transportu  samochodowego
      samowyładowczego loco skład opału MEC Świdwin.

 1.  Ilość 3800 Mg .

 6. Kryterium oceny oferty:

     Cena netto 100 %.

 

 7. Miejsce i termin składania ofert:         

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego”  należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-300 Świdwin ul. Słowiańska 9.

          Termin składania ofert do dnia  18 maja 2018 r. do godz. 11oo.

     Termin otwarcia ofert   18 maj 2018 r. godz. 1130.

10.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty .

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach formalnych -  Bogdan Kieruzel

tel. kom. 602 50 41 31 , tel. 94 365 23 04 w dni robocze w godz. 830 – 1400, email b.kieruzel@mecswidwin.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez powodu podania przyczyn.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

 

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                  Krzysztof Kruczkowski

 

 

 

 


Lista załączników
 1. Formularz ofertowy
 2. specyfikacja
 3. umowa
  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2018-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra