strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody \

  ogłoszenie

 

Świdwin dnia 13.03.2019r

Zmiana ternminu składania ofert

 

Nowy termin na składanie ofert

 

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody”

               NIE OTWIERAĆ  PRZED 29 03. 2019 r. godz. 1200

           należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-300 Świdwin
           ul. Słowiańska 9.

            Termin składania ofert do dnia  29 .03. 2019 r. do godz. 11oo.

                  Termin otwarcia ofert  do dnia  29.03. 2019 r. do godz. 1200.

 

 

                                                                                                               Świdwin., dnia 20.02.2019 r.                .

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym sektorowym

na modernizację stacji uzdatniania wody wraz układem zmiękczania, odgazowania (bez termicznego) i korekcji końcowej dla Kotłowni KR-1 w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 9

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane.

1)      Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. Świdwin

ul. Słowiańska 9,  78-300 Świdwin

               tel. 94 365 27 85   fax… 943652679

 

2)      Przedmiot zamówienia:

             Przedmiotem zamówienia jest modernizację stacji uzdatniania wody wraz układem zmiękczania, odgazowania (bez termicznego) i korekcji końcowej dla Kotłowni KR-1 w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 9

             Szczegóły zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący 

             Załącznik  Nr 1 do SIWZ

3)    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

4)    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

5)    Termin realizacji zamówienia:

 

         termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 06.09.2019r.

 

6)    Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

złożą ofertę spełniającą wymagania określone w SIWZ

        7.  Załączy wymagane dokumenty i oświadczenia

        8.  Złoży ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego

               Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody”

               NIE OTWIERAĆ  PRZED 15 03. 2019 r. godz. 1200

           należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-300 Świdwin
           ul. Słowiańska 9.

            Termin składania ofert do dnia  15 .03. 2019 r. do godz. 11oo.

                  Termin otwarcia ofert  do dnia  15.03. 2019 r. do godz. 1200.

        9.  Wniesie wymagane wadium  w wysokości 10.000 zł.

 

Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu odbywać się będzie  poprzez analizowanie pod kontem kompletności, prawidłowości i ważności złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

                     10. Kryteria wyboru oferty

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest :

Cena – 100 %

        11.   Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

 Bogdan Kieruzel tel. 94 365 27 85,  kom.602504131

 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
      powodu podania przyczyn.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w
     przypadku nieprzyznania mu pożyczki z WFOŚ i GW.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

 

                                                                         Prezes Zarządu

                                                                  Krzysztof Kruczkowski


Lista załączników
  1. formularz ofertowy
  2. Harmonogram
  3. odpowiedzi na zapytania
  4. Oświadczenie o kadrze
  5. Oświadczenie wykonawcy
  6. Program funkcjonalno urzytkowy
  7. SIWZ
  8. wykaz podwykonawców
  9. wykaz wykonanych robot
  10. Wzór umowy
  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2019-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra