strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Akty prawne \

  Akty prawne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne.
(Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz 625 z późniejszymi zmianami)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci.
(Dz.U.04.167.1751)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz  rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 193, poz 1423)


Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.
( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ).


Rozporządzenie dotyczące wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja". Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 maja 1998 r.
(Dz. U. Nr 60, poz.387 zm. Dz.U. Nr 92, poz 1049 z dnia 01.01.2000)


Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
(Dz. U. Nr 92, poz. 1049, z dnia 9 listopada 1999 r.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.
(Dz. U. Nr 100, poz. 1079, z dnia 2 listopada 2000 r.)


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
(Dz. U. Nr 59, poz. 518, z dnia 11 marca 2003 r., zm. Dz.U. Nr 12, poz. 69, z dnia 25.01.2006)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z dnia 28 kwietnia 2003 r., zm. Dz.U. Nr 141, poz 1189, z dnia 02.08.2005 r. )

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2009-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra