strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Taryfa 2015 \

  Taryfa 2015

 

 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

    W ŚWIDWINIE

 

 

 

 

 

TARYFA   DLA  CIEPŁA

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIDWIN,  2015  ROK

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ  I

Informacje ogólne

 

 1. 1.          Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską  Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Świdwinie działającą na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 25 września 1998 r. na:

-     wytwarzanie ciepła Nr WCC/86/390/U/2/98/PK ze zm.,

-     przesyłanie  i  dystrybucję ciepła  Nr PCC/91/390/U/2/98/PK ze zm.

 1. 2.          Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

-     ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami),

-     rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 194,  poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”, 

-     rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, zwane dalej „rozporządzeniem przyłączeniowym”, 

 1. 3.          Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
 2. 4.          Ustalone w taryfie ceny i  stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług (VAT). Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

CZĘŚĆ II

 

Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

 

 1. 1.        sprzedawca - przedsiębiorstwo ciepłownicze MEC Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie  zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach,
 2. 2.                  odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
 3. 3.                  odbiorca końcowy – jest to odbiorca dokonujący zakup ciepła na własny użytek,
 4. 4.        źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 5. 5.        sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 6. 6.        przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych  instalacji  odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym  lub  źródłem ciepła,  łączący te  instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 7. 7.        węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 8. 8.        grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 9. 9.        instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 10. 10.     zewnętrzna instancja odbiorcza  – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
 11. 11.     obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 12. 12.     układ pomiarowo rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 13. 13.     zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się                o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a)          pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)          utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c)          prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

 1. 14.     warunki obliczeniowe

a)          obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)          normatywna temperatura ciepłej wody.

 1. 15.     sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 

 

 

 

CZĘŚĆ III

 

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe

 

Podział odbiorców na grupy taryfowe został dokonany wg następujących kryteriów:

-     źródła ciepła,

-     sieci ciepłowniczych,

-     miejsca dostarczania ciepła.

 

Źródła eksploatowane przez sprzedawcę:

KR-1 kotłownia rejonowa ul. Słowiańska 9

KR-2 kotłownia rejonowa ul. Kombatantów Polskich 5

KL-1 kotłownia lokalna ul. Drawska 30

KL-2 kotłownia lokalna ul. Kościuszki 1

KL-3 kotłownia lokalna ul. Armii Krajowej 22

KL-4 kotłownia lokalna ul. Armii Krajowej 19

 

 

 

 

 

 

Lp.

Grupa

 taryfowa

Charakterystyka odbiorcy

1.

A1

     Odbiorcy zasilani z kotłowni  KR-1 i KR-2 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.  Miejscem dostarczania ciepła są  indywidualne węzły cieplne stanowiącego własność odbiorcy i eksploatowaną przez odbiorcę.

2.

A2

     Odbiorcy    zasilani   z   kotłowni   KR-1   i   KR-2  poprzez   sieć    ciepłowniczą

      i indywidualne węzły cieplne stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są kołnierze za wymiennikiem ciepła po stronie niskich parametrów odcinające wymiennik sprzedawcy od  urządzeń odbiorcy.

3.

A3

     Odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 i KR-2 poprzez sieć ciepłowniczą   i grupowy węzeł cieplny, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są pierwsze kołnierze zaworów odcinających  ten węzeł od instalacji i urządzeń odbiorczych.

4.

B

     Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych KL-1, KL-2, KL-3, opalanych gazem ziemnym wysokometanowym, rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

5.

C

     Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnej KL-4 opalanej gazem ziemnym zaazotowanym, rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość  cen i stawek opłat

 

 1. Ceny i stawki opłat

 

1.1      Grupa taryfowa  A 1

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

85.527,72

7.127,31

2.

Cena ciepła

zł/GJ

38,65

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

10,38

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

19.726,92

1.643,91

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,34

1.2  Grupa taryfowa A 2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

Netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

85.527,72

7.127,31

2.

Cena ciepła

zł/GJ

38,65

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

10,38

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

21.634,20

1.802,85

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,11

 

1.3  Grupa taryfowa  A 3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

Netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

85.527,72

7.127,31

2.

Cena ciepła

zł/GJ

38,65

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

10,38

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

26.460,12

2.205,01

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,50

 

1.4  Grupa taryfowa  B

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

 Stawki opłat

Netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

15.380,41

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

63,02

 

1.5  Grupa taryfowa  C

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat

Netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

8.614,74

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

49,46

 

 

 

 

 

 

 

2.   Stawki opłat za przyłączenie do sieci   ciepłowniczej

 

Średnica przyłącza Dn

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do 10 m

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej powyżej 10 m

W wykopie otwartym w terenie bez nawierzchni utwardzonej

W wykopie otwartym w terenie z  nawierzchnią utwardzoną

W wykopie otwartym w terenie bez nawierzchni utwardzonej

W wykopie otwartym w terenie z  nawierzchnią utwardzoną

mm

zł/m

zł/m

25

217,78

254,99

54,00

64,80

32

227,66

270,86

57,24

68,04

40

303,91

347,11

75,60

86,40

50

319,25

362,45

79,92

90,72

 

Zgodnie z art. 7 pkt. 11 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo w umowie                      o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie ww. zasad.

 

CZĘŚĆ V

 

Zasady obliczania opłat

 

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę, są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

 

CZĘŚĆ VI

 

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 

 1. 1.      Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

 

 1. 2.      W przypadkach:

      niedotrzymania przez strony

-          warunków umowy dostawy ciepła,

-          uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

-          udzielania bonifikat  przysługujących odbiorcy,

             stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

 

CZĘŚĆ VII

 

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 

 1. 1.      O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej         14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
 2. 2.      Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Lista załączników
 1. taryfa 2015
  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2015-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra