strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
przetargi
  przetarg magistrala Wschód
  przetarg miał 2018
  zmiana terminu przetargu
  Wyniki przetargu miał
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki \ Majątek spółki \

  Majątek Spółki

 

        Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 


 

 

  • źródła ciepła (kotłownie)      -  6 szt o łącznej mocy 20,525 MW,
  • węzły cieplne                       -  114 sztuk,
  • sieć cieplna eksploatowana  -  9,136 km. 

 


 

  

                                              Majątek Spółki

                            według stanu na dzień 31.12.2016r.

 

 

 

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

tyś zl

I

Aktywa trwałe

4.944,5 

1

Wartości niematerialne i prawne

3,7

2

Rzeczowe aktywa trwałe

4940,8

3

Inwestycje długoterminowe

x

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

x

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

 x

II

Aktywa obrotowe

1 548,5

1

Zapasy

152,1

2

Należności krótkoterminowe

879,0

3

Inwestycje krótkoterminowe

507,5

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9,9

Ogółem aktywa

6493,0

 

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2018-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra