strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki \ Majątek spółki \

  Majątek Spółki

 

        Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 


 

 

  • źródła ciepła (kotłownie)      -  5 szt o łącznej mocy 20,297 MW,
  • węzły cieplne                       -  114 sztuk,
  • sieć cieplna eksploatowana  -  9,136 km. 

 


 

  

                                              Majątek Spółki

                            według stanu na dzień 31.12.2016r.

 

 

 

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

tyś zl

I

Aktywa trwałe

4.944,5 

1

Wartości niematerialne i prawne

3,7

2

Rzeczowe aktywa trwałe

4940,8

3

Inwestycje długoterminowe

x

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

x

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

 x

II

Aktywa obrotowe

1 548,5

1

Zapasy

152,1

2

Należności krótkoterminowe

879,0

3

Inwestycje krótkoterminowe

507,5

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9,9

Ogółem aktywa

6493,0

 

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2017-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra