strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022 \

  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022

 

PLAN

WPROWADZENIA OGRANICZEŃ

W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA OKRES 2019 – 2022

DLA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

MEC SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE

 

Spis treści:

 

 1. Wstęp.
 2. Przedmiot opracowania.
 3. Podstawa prawna.
 4. Charakterystyka techniczna źródeł ciepła.
 5. Rodzaje sieci ciepłowniczej.
 6. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.
 7. Zużycie i wielkość zapasów opału.
 8. Rodzaje grup odbiorców.
 9. Plan ograniczeń.
 10. Organ uprawniony do kontroli stosowania ograniczeń.
 11. Ważność planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
 12. Sposób zapoznania odbiorców ciepła z planem oraz sposób zawiadamiania odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

 

 1. Wstęp

 

       Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie, któremu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji w dniu 25.09.1998 r. na:

-  wytwarzanie ciepła Nr WCC/86/390/U/2/98/PK ze zmianami

-  przesył i dystrybucję ciepła Nr PCC/91/390/U/2/98/PK ze zmianami

Dostawca ciepła eksploatuje:

- źródła ciepła,

- sieć ciepłowniczą wysokoparametrową wodną,

- węzły cieplne

w sposób określony w programie pracy sieci ciepłowniczej.

Dostawca uwzględnia własne działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyn ograniczających dostarczanie ciepła w planach rocznych i wieloletnich.

W stabilnych warunkach pracy miejskiego systemu ciepłowniczego dostarczanie ciepła odbywa się w sposób ciągły i niezawodny z zachowaniem standardów jakości obsługi odbiorców.

            Działalność Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obejmuje zasięgiem obszar miasta Świdwin. W miejskim systemie ciepłowniczym eksploatowane jest 9,1 km sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z czego 64% jest wybudowana w technologii rur preizolowanych a  36% w tradycyjnej. Spółka dostarcza energię cieplną do 114 węzłów cieplnych.

            Spółka została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXI/266/97 z dnia 20.03.1997 r. Rady Miejskiej w Świdwinie w sprawie utworzenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Działalność koncesyjną rozpoczęła od dnia 01 stycznia 1998 r., a jej jedynym założycielem i wspólnikiem jest Gmina Miasta Świdwin – 100% udziałów Spółki. 

    2. Przedmiot opracowania

       Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. nr 89 poz. 625)

           Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia:

 • zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego RP polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 • zagrożenia bezpieczeństwa osób,
 • zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

 • zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,
 • zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

- bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,

- opieki zdrowotnej,

- telekomunikacji,

- edukacji,

- wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,

- wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,

- ochrony środowiska. 

    3. Podstawa prawna

             Dostawca ciepła zobowiązany jest:

 • Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt  3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła z systemu ciepłowniczego w przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poboru energii elektrycznej.
 • Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133, poz. 924) do opracowania planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła zwanego dalej „Planem ograniczeń”.
 • Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.  

 •   
 •  .Charakterystyka techniczna źródeł ciepła

 

Źródła ciepła zasilające wspólny system ciepłowniczy, który podlega ograniczeniom w sprzedaży ciepła są kotłownie rejonowe: KR-1 ul. Słowiańska 9 i KR-2 ul. Kombatantów Polskich 5 (szczytowa).

 

Charakterystyka źródeł ciepła

 

kotłownie

kotły wodne-typ

moc (MW)

rodzaj paliwa

KR-1

ul. Słowiańska 9

 

 

 

KR-2

ul. Kombatantów Polskich 5

WR

WR

4

4

Miał węglowy

typ M II A

KRm

KRm

2,3

2,3

Gaz ziemny

zaazotowany (Gz-30)

Razem

12,6

 

KRm

KRm

KRm

2,3

2,3

2,3

Gaz ziemny

zaazotowany (Gz-30)

Razem

6,9

 

 

Kotłownia KR-1 opalana jest miałem energetycznym i gazem ziemnym naazotowanym Gz-30 z kopalni gazu Ciechnowo k/Świdwina. Natomiast kotłownia KR-2 opalana gazem ziemnym Gz-30 pracuje jako kotłownia szczytowa uruchamiana w przypadku awarii sieci ciepłowniczej lub kotłów w kotłowni KR-1 oraz remontu – konserwacji wspólnej sieci ciepłowniczej.

Ciepło dostarczane za pośrednictwem wspólnej sieci cieplnej do odbiorców przeznaczone jest na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody a w okresie od maja do września na cele c.c.w.

 

 

Dodatkowe lokalne źródła ciepła – kotłownie gazowe pracujące na cele centralnego ogrzewania w okresie od 01 października do 30 kwietnia.

 

Lp.

Adres

Moc zainstalowana MW

Moc zamówiona

MW

Rodzaj paliwa

1.

Świdwin                                    ul. Armii Krajowej 19

0,560

0,246

Gaz zaazotowany GZ-30

2.

Świdwin                                 ul. Szturmowców 1

0,228

0,119

Gaz wysokometan. GZ-50

3.

Świdwin                      ul. Drawska 30

0,127

0,127

Gaz wysokometan. GZ-50

Razem

0,492

 

 

 

      Tabela temperatur dla kotłowni lokalnych – gazowych zał. Nr 1. 

    5.  Rodzaje sieci ciepłowniczej

 

            Sieć wysokoparametrowa pracuje w układzie promieniowo-pierścieniowym dwuprzewodowym na rzecz 114 węzłów wymiennikowych. Łączna długość sieci ciepłowniczej  (magistralnej, rozdzielczej i przyłączy) na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9100mb

    6. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jej regulacji

             Nośnikiem wytworzonego ciepła w kotłowni KR-1 i KR-2 jest gorąca woda o zmiennej temperaturze (maksymalna temperatura na wyjściu do sieci – 130oC).

Wytwarzane ciepło wykorzystywane jest w sezonie grzewczym (okres od września do maja) dla potrzeb ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową przez cały rok budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej. Łączna moc zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi na dzień 31 grudnia 2018 r. 15,038 MW. Temperatura na wyjściu z kotłowni (wejście do sieci) utrzymywana jest przez obsługę kotłowni zgodnie z tabelą temperatur zał. Nr 2. 

   7.  Zużycie i wielkość zapasów opału

            Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w kotłowni KR-1 jest miał węglowy do celów energetycznych o oznaczeniu M II A zgodnie z normą PN-82/G-97001 oraz gaz ziemny Gz-30. Roczne zużycie miału węglowego wynosi około 6.000 Mg oraz gazu ziemnego Gz-30 około 1.000 tys. Nm3.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 338) w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie utrzymuje wielkość zapasów paliwa na poziomie wymaganym w Rozporządzeniu.

 

Zużycie i wielkość zapasów opału (miał węglowy energetyczny) zużywanego w kotłowni KR-1 zlokalizowanej w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 9.

 

Zapas 30 dniowy wymagany Rozporządzeniem (Mg)

miesiąc

Zużycie opału 2015r.

Zużycie opału

2016 r.

Zużycie opału 2017 r.

Planowany zapas opału 2018 r.

Styczeń

884

1050

1139

1084

Luty

1083

888

1025

918

Marzec

901

765

672

1052

Październik

526

595

493

493

Listopad

752

838

540

807

Grudzień

780

586

591

923

 

Uwaga: w okresie od 01 kwietnia do 30 września dostarczanie centralnie ciepłej wody odbywa się w oparciu o gaz ziemny naazotowany Gz-30.

 

8. Rodzaje grup odbiorców ciepła

 

 • spółdzielnie                               27%
 • gospodarka komunalna               1%
 • wspólnoty mieszkaniowe          46%
 • obiekty budżetowo-administac. 19%
 • indywidualni                              2%
 • pozostali                                     3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Plan ograniczeń

 

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła w przypadku braku paliwa oraz sposób ich realizacji w MEC Sp. z o.o. w Świdwinie.

 

 

 

stopień

Kryterium wprowadzania ograniczeń

Rodzaj ograniczeń

Grupy, których ograniczenie

Odpowiedzialni za wykonanie poleceń realizacji programu

Organ podejmujący decyzję o realizacji stopnia programu

Nie dotyczy

dotyczy

I

Zapasy opału <60% średniego zużycia miesięcznego

-powiadomienie odbiorców o konieczności oszczędzania energii cieplnej w związku z przekroczeniem granicy obowiązującego zapasu w formie pisemnej dla dużych odbiorców (spółdzielnie, wspólnoty, obiekty sportowe, jednostki edukacyjne)

-

Wszyscy odbiorcy

Kierownik Wydz. Produkcji Ciepła i Przesyłu

Główny Specjalista ds. Technicznych

II

Zapasy opału <40% średniego zużycia miesięcznego

-Obniżenie krzywej grzewczej na potrzeby centralnego ogrzewania o 10-20%

Obiekty chronione⃰

Pozostali odbiorcy

Kierownik Wydz. Produkcji Ciepła i Przesyłu

 

Główny Specjalista ds. Technicznych

 

 

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej w Świdwinie

III

Zapasy opału <25% średniego zużycia miesięcznego

-wstrzymane dostaw energii na potrzeby centralnego ogrzewania z zachowaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji niskich parametrów przed zamarznięciem

Obiekty chronione⃰

Pozostali odbiorcy

Kierownik Wydz. Produkcji Ciepła i Przesyłu

 

Główny Specjalista ds. Technicznych

 

 

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej w Świdwinie

IV

Zapasy opału <10% średniego zużycia miesięcznego

- wstrzymane dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania z zachowaniem minimalnej ilości ciepła w celu zabezpieczenia instalacji wysokich parametrów przed zamarznięciem

-

Wszyscy odbiorcy

Kierownik Wydz. Produkcji Ciepła i Przesyłu

 

Główny Specjalista ds. Technicznych

 

 

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej w Świdwinie

 

 

⃰ W okresie od 1 września do 31 maja, ochronie podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez Wojewodę tj:

- domy pomocy społecznej,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- internaty i inne obiekty zamieszkania zbiorowego – załącznik Nr 3

        Wprowadzenie ograniczeń w dostawie ciepła wiąże się z obniżeniem mocy cieplnej dostarczanej odbiorcom. Polega to na obniżeniu parametrów ilościowych i jakościowych nośnika ciepła nie powodując zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczej oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10oC i innych obiektach +5oC. 

    10. Organ uprawniony do kontroli stosowania ograniczeń.

 

            Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne organem uprawnionym do kontroli stosowania ograniczeń wprowadzonych w ramach realizacji niniejszego planu jest Wojewoda Zachodniopomorski.

 

 1. Ważność planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

 

       Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła po jego uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim zachowuje swoją ważność przez okres nie dłuższy niż trzy lata licząc od daty jego uzgodnienia. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła podlega aktualizacji co najmniej raz na trzy lata.

 

 1. Sposób zapoznania odbiorców ciepła z planem oraz sposób zawiadamiania odbiorców o wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

 

Uzgodniony przez Wojewodę „Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2019 – 2022 dla odbiorców z systemu ciepłowniczego MEC Sp.  z o.o. w mieście Świdwin” zostanie opublikowany na stronie internetowej www.mecswidwin.4bip.pl.

W przypadku planowanego wprowadzenia ograniczeń, odbiorcy powiadamiani  zostaną indywidualnie w formie pisemnej jak również publikacje stosownych komunikatów w mediach lokalnych co najmniej 30 dni przed dniem obowiązywania ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Wykaz obiektów użyteczności publicznej podlegające ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła na terenie miasta Świdwin.

 

Lp.

Miasto

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Przeznaczenie obiektu

1.

Świdwin

Przedszkole Nr 1

Drawska 30

oświata

2.

Świdwin

Przedszkole Nr 2

Sportowa 2

oświata

3.

Świdwin

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plac Jana Pawła II

oświata

4.

Świdwin

Szkoła Podstawowa Nr 2

Armii Krajowej 19

oświata

5.

Świdwin

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szturmowców 1

oświata

6.

Świdwin

Szkoła Podstawowa Nr 4

Kombatantów Polskich 6

oświata

7.

Świdwin

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Kościuszki 28

Oświata

8.

Świdwin

Urząd Powiatowy

Mieszka I 17

administracja publiczna

9.

Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Niedziałkowskiego 17

kultura

10.

Świdwin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podwale 1

opieka społeczna

11.

Świdwin

Komenda Powiatowa Policji

Wojska Polskiego 18

administracja publiczna

12.

Świdwin

Urząd Miasta

Pl. Konstytucji

administracja publiczna

13.

Świdwin

English Courses Centre

Połczyńska 66

oświata

14.

Świdwin

Przychodnia Lel. MEDYK

Wojska Polskiego 22 c

opieka zdrowotna

15.

Świdwin

Przychodnia Lekarska ANA-LEK

Kościuszki

opieka zdrowotna

16.

Świdwin

Park Wodny „RELAX”

Plac Sybiraków 1

sport – rekreacja

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2019-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra