strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Akty prawne \

  Akty prawne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne.
(Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz 625 z późniejszymi zmianami)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci.
(Dz.U.04.167.1751)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz  rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 193, poz 1423)


Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.
( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ).


Rozporządzenie dotyczące wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja". Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 maja 1998 r.
(Dz. U. Nr 60, poz.387 zm. Dz.U. Nr 92, poz 1049 z dnia 01.01.2000)


Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
(Dz. U. Nr 92, poz. 1049, z dnia 9 listopada 1999 r.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.
(Dz. U. Nr 100, poz. 1079, z dnia 2 listopada 2000 r.)


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
(Dz. U. Nr 59, poz. 518, z dnia 11 marca 2003 r., zm. Dz.U. Nr 12, poz. 69, z dnia 25.01.2006)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z dnia 28 kwietnia 2003 r., zm. Dz.U. Nr 141, poz 1189, z dnia 02.08.2005 r. )

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2009-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra