strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Regulamin usług ciepłowniczych \

  Regulamin usług ciepłowniczych

Regulamin korzystania  z  usług  świadczonych

przez  Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Świdwinie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Świdwinie oraz obowiązki Dostawcy wobec odbiorców usług.


§ 2

Regulamin sporządzony został na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej, kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z dnia 4 czerwca 1997 r.) i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.


§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o MEC Świdwin należy przez to rozumieć Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie.

II. Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez MEC Świdwin

§ 4

MEC Świdwin jest spółką świadczącą usługi w zakresie dostawy ciepła na terenie miasta Świdwina.


§ 5

Przedmiotem działalności MEC Świdwin jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta Świdwina w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz świadczenie usług.
W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest:
- produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż ciepła,
- eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych będących we władaniu Spółki,
- programowanie i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego,
- prowadzenie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej urządzeń ciepłowniczych,
- eksploatacja urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność osób trzecich,
- realizacja usług remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń ciepłowniczych i ogrzewczych,
- dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego będącego we władaniu Spółki,
- opracowywanie i wydawanie wytycznych projektowania urządzeń w systemie ciepłowniczym,
- opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego w tym sieci i węzłów cieplnych,
- świadczenie usług konsultingowych w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa,
- świadczenie usług transportowych, sprzętowych i spedycyjnych,
- prowadzenie handlu opałem i urzadzeniami ciepłowniczymi.


§ 6

1. MEC Świdwin świadczy usługi na podstawie umów zawieranych z odbiorcami.
2. Umowu sa zawierane na podstawie kodeksu cywilnego, przepisów o gospodarce energetycznej i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
3. MEC Świdwin nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli odbiorca spełnia ustalone na podstawie przepisów prawa warunki przyłączenia do systemu ciepłowniczego będącego we władaniu Spółki, a równocześnie istnieją techniczne warunki dostawy ciepła.


§ 7

W zakresie świadczonych usług wyróżnia się następujące rodzaje umów:
   1. Umowy sprzedaży ciepła,
   2. Umowy związane z zabezpieczeniem awarii na instalacjach wewnętrznych 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   3. Umowy związane z modernizacją węzłów cieplnych,
   4. Umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
   5. Umowy na eksploatację instalacji wewnętrznych.


§ 8

Zawierane przez MEC Świdwin umowy sprzedaży ciepła zawierają postanowienia dotyczące:
   1. Przedmiotu umowy,
   2. Miejsca i warunków dostarczania  i odbioru ciepłla,
   3. Obowiązków stron.
   4. Miejsca rozgraniczenia eksploatacji urządzeń lub instalacji
   5. Szczegółowych warunków określonych w taryfie dla ciepła,
   6. Standardów jakościowych obsługi odbiorców,
   7. Odpowiedzialności stron za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
   8. Warunków wstrzymania dostawy ciepła.


§ 9

   1. Sezonem grzewczym jest okres pomiędzy wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła ciepła w celu ogrzewania obiektów,
   2. Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego ustala odbiorca.
   3. MEC Świdwin dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła na pisemny wniosek odbiorcy w trybie określonym w umowie sprzedaży.
   4. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest przez cały rok z wyjątkiem przerwy na remont urządzeń i sieci ciepłowniczej.


§ 10

Procedura podłączania obiektów do zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej i zawierania umów o dostarczanie ciepła jest następujaca:
   1. Złożenie przez odbiorcę wniosku o określenie  warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   2. Wydanie odbiorcy warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (zapewnienie zapotrzebowanej mocy cieplnej) oraz projektu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   3. Zawarcie z odbiorcą umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
   4. Wykonanie projektu technicznego przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
   5. Zatwierdzenie przez MEC Świdwin projektu technicznego przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
   6. Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.
   7. Odbiór techniczny przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.
   8. Wystąpienie przez odbiorcę z wnioskiem (zleceniem) o rozpoczęcie dostawy ciepła.
   9. Zawarcie umowy sprzedaży.
  10. Rozpoczęcie przez MEC Świdwin dostawy ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem mocy cieplnej, będącym załącznikiem do umowy sprzedaży, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokółem rozpoczęcia dostawy ciepła.


III. Obowiązki MEC Świdwin wobec odbiorców usług.

§ 11

MEC Świdwin jest zobowiązany do:
   1. utrzymywania w miejscu dostarczania ciepła:
     - średniodobowej temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z tabelą regulacyjną stanowiącą załącznik do umowy sprzedaży ciepła z tolerancją +- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +7% i –7%,
     - natężenia przepływu wody instalacyjnej zgodnie z  zamówionym przez odbiorcę obliczeniowym natężeniem: +5% i –5% ( załącznik do umowy sprzedaży ) .
     - temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła 50o +-5oC.
   2. Informowania odbiorcy o:
     - terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła przewidzianych na wykonanie prac w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej, co najmniej na pięć dni przed przerwą.
     - zaistniałych awariach magistralnych sieci cieplnych i przewidywanym terminie przywrócenia normalnych warunków dostarczania ciepła.
   3. Udostępnienia na żądanie odbiorcy danych o średnich parametrach sieci mierzonych w źródle ciepła w czasie dostawy ciepła.
   4. Umożliwienia odbiorcy uzupełnienia wody w instalacjach odbiorczych w czasie ich eksploatacji, w tym wielkości ubytków normatywnych po cenie wody uzupełniającej instalacje centralnego ogrzewania wg cennika. Ilość wody uzupełniającej w węzłach wymiennikowych musi być mierzona. W węzłach hydroelewatorowych oszacowana przez strony na podstawie pojemności zładu.
   5. Niezwłocznego sprawdzenia zgłoszeń odbiorcy o zakłóceniach w dostawie ciepła.
   6. Usunięcia zakłócenia w dostawie ciepła w terminie jak najkrótszym.
   7. Udzielenia bonifikat i upustów w opłatach określonych w umowie.
   8. Usunięcia własnym kosztem i staraniem szkód powstałych przy konserwacji lub naprawach urządzeń MEC Świdwin, zainstalowanych na obiektach i na terenie odbiorcy oraz szkód spowodowanych uszkodzeniem lub wadliwym działaniem odbiorcy.
   9. Umożliwienia odbiorcy kontroli parametrów wody sieciowej i instalacyjnej oraz wskazań ciepłomierza.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 12

Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego przyjęcia.

§ 13

Regulamin oraz jego zmiany obowiązują na terenie miasta Świdwina po zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie i nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku
(Dz.U. Nr 54, poz. 348) oraz rozporządzenia wykonawcze do Ustawy.

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2006-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra