strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Taryfa 2017 \

  Taryfa 2017

 

 

PÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W ŚWIDWINIE

 
   

 

 

 

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

 

 

TARYFA DLA CIEPŁA

2017

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIDWIN, 2017 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

 

 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczając odbiorcom przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. Z o.o. w Świdwinie działającą na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu 25 września 1998 r. na:

-      wytwarzanie ciepła Nr WCC/86/390/U/2/98/PK ze zm.,

-      przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/91/390/U/2/98/PK ze zm.

 1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

-      ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220
z późn. zm.),

-      rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. Nr 194,
poz. 1291) w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

-      rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 92) w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
zwane dalej „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

-      ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016, poz. 831).

 1. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
 2. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług (VAT). Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

CZĘŚĆ II

Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

 

 1. sprzedawca – przedsiębiorstwo ciepłownicze MEC Sp. Z o.o. z siedzibą w Świdwinie zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach,
 2. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
 3. odbiorca końcowy – jest to odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,
 4. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 5. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
  i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 6. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 7. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego di instalacji odbiorczych,
 8. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 9. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 10. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym obiektach,
  w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
 11. obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 12. układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczenia ciepła,
 13. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
  o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a)      pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)      utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c)      prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

14.  warunki obliczeniowe

a)      obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)      normatywna temperatura ciepłej wody

15.  sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

 

 

 

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy taryfowe

 

            Podział odbiorców na grupy taryfowe został dokonany wg następujących kryteriów:

-        źródła ciepła,

-        sieci ciepłowniczych,

-        miejsca dostarczania ciepła.

 

Źródła eksploatowane przez sprzedawcę:

-        KR-1 kotłownia rejonowa ul. Słowiańska 9

-        KR-2 kotłownia rejonowa ul. Kombatantów Polskich 5

-        KL-1 kotłownia lokalna ul. Drawska 30

-        KL-2 kotłownia lokalna ul. Kościuszki 1

-        KL-4 kotłownia lokalna ul. Armii Krajowej 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Grupa

Taryfowa

Charakterystyka odbiorcy

1.

A1

Odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 i KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowana przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne węzły cieplne stanowiącego własność odbiorcy
i eksploatowaną przez odbiorcę.

2.

A2

Odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 i KR-2 poprzez sieć ciepłowniczą
i indywidualne węzły cieplne stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są kołnierze za wymiennikiem ciepła po stronie niskich parametrów odcinając wymiennik sprzedawcy od urządzeń odbiorcy.

3.

A3

Odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 i KR-2 poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez
sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są pierwsze kołnierze zaworów odcinających ten węzeł od instalacji i urządzeń odbiorczych.

4.

B

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych KL-1, KL-2 opalanych gazem ziemnym wysokometanowym, rozliczani wg §7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

5.

C

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnej KL-4 opalanej gazem ziemnym zaazotowanym, rozliczani wg §7 ust.  Rozporządzenia taryfowego.

 

 

 

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

 1. 1.      Ceny i stawki opłat

 

1.1      Grupa taryfowa A1

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

86 906,42

7 242,20

2.

Cena ciepła

zł/GJ

39,16

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

17,74

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

20 878,81

1 739,90

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2    Grupa taryfowa A2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

86 906,42

7 242,20

2.

Cena ciepła

zł/GJ

39,16

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

17,74

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

22 985,01

1 915,42

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,35

 

 

1.3    Grupa taryfowa A3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

86 906,42

7 242,20

2.

Cena ciepła

zł/GJ

39,16

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

17,74

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

24 963,05

2 080,25

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,48

 

 

1.4    Grupa taryfowa B

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

13 762,98

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

57,21

 

 

1.5   Grupa taryfowa C

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat

netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

8 273,77

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

47,75

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.      Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnia przyłącza Dn

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej do 10 m

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej powyżej 10 m

W wykopie otwartym w terenie bez nawierzchni utwardzonej

W wykopie otwartym w terenie z nawierzchnią utwardzoną

W wykopie otwartym w terenie bez nawierzchni utwardzonej

W wykopie otwartym w terenie z nawierzchnią utwardzoną

mm

zł/m

zł/m

25

217,78

254,99

54,00

64,80

32

227,66

270,86

57,24

68,04

40

303,91

347,11

75,60

86,40

50

319,25

362,45

79,92

90,72

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie ww. zasad.

 

 

CZĘŚĆ V

Zasady obliczania opłat

 

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę, są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 

 

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych usługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6rozporządzenia przyłączeniowego.

 

 1. W przypadkach:

-        niedotrzymania przez strony warunków umowy dostawy ciepła,

-        uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

-        udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy ,

-        stwierdzenia nielegalnego obierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

 

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 

 1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej
  14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
 2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni  i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 


Lista załączników
 1. taryfa 2015
  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2018-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra