strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
      -- Skład Rady
      -- Kompetencje Rady
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Organy Spółki \ Rada Nadzorcza \ Kompetencje Rady \

  Kompetencje Rady Nadzorczej

       

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
  • badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
  • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych i przeprowadzonych kontroli,
  • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania,
  • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  • powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu
  • zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów,
  • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawawozdania finansowego.
  udostępnił MEC Świdwin dnia 2006-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra